Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών
Οι ενστάσεις κατατίθενται από τις 20 Αυγούστου 2019.

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης» των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 23076/20-05-2019 και 25680/04-06-2019 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η υπ' αριθμ. 40003/19-08-2019 (ΑΔΑ 6ΦΑ6ΟΞ3Μ-8ΒΒ) Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορά στην έγκριση των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών εμφανίζεται ΕΔΩ.

Ενστάσεις κατά της απόφασης γίνονται δεκτές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25680/04-06-2019 (ΑΔΑ Ω66ΒΟΞ3Μ-2ΤΣ), Κεφ. Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΕΩΝ, παρ. 3 και μπορούν να κατατεθούν εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, δηλαδή από 20-08-2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Υπ? όψη:
Κας Ελένης Ασημακοπούλου & κας Βασιλικής Μπιτσοπούλου
Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα,
Τ.Κ. 11145-Αθήνα

Και πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«Ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην αριθμ. πρωτ. ....αίτηση
Για την αριθμ. 23076/20-05-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 25680/04-06-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»