Που ανατίθεται η εφαρμογή του Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της γρίπης των πτηνών

Που ανατίθεται η εφαρμογή του Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της γρίπης των πτηνών
Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας, που θα διενεργηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.  

Η εφαρμογή του Προγράμματος ανατίθεται στους παρακάτω φορείς με τις αντίστοιχες για κάθε έναν αρμοδιότητες:

 1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Διεύθυνση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων:

 Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του Προγράμματος, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εφαρμογής του, το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, τη συγκέντρωση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων και την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε.

 2.Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων:

 Είναι αρμόδιες για τη λήψη των δειγμάτων, την αποστολή τους στα καθορισμένα κτηνιατρικά εργαστήρια και τη σύνταξη των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων.

 3. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών (Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης / Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Οργανισμών / Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών):

 Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτηνών από τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τα Ιόνια Νησιά, τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών δειγμάτων στο αρμόδιο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα και τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου καθώς και τελικής ετήσιας κατάστασης για την εφαρμογή του Προγράμματος σε όλη τη χώρα .

4. Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών:

 Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτηνών από την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών απομονωμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Γρίπης 3 των Πτηνών με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα, τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου και την σύνταξη τελικής ετήσιας κατάστασης με τη δραστηριότητά του για το Πρόγραμμα, την οποία αποστέλλει στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.