Πιστοποίηση και εγγραφή 3.115 Γεωργικών Συμβούλων

Πιστοποίηση και εγγραφή 3.115 Γεωργικών Συμβούλων
Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων και έτσι οριστικοποιήθηκε η πιστοποίηση και εγγραφή των 3.115 επιτυχόντων Γεωργικών Συμβούλων, διαφόρων ειδικοτήτων, στο Μητρώο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποσταλεί στο e-mail των πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα θεματικά πεδία που αυτή καλύπτει και η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ένσταση κατά της απορριπτικής Απόφασης πιστοποίησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Απόφασης.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: kalexaki@elgo.gr, και θα πρέπει περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας, καθώς και τα θεματικά πεδία πιστοποίησης που αφορά η ένσταση.