Παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που απειλούν την υγεία των Ζώων

Παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που απειλούν την υγεία των Ζώων

Παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που απειλούν την υγεία των Ζώων
Η ΔΑΟΚ Ξάνθης, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύλληψης, μεταφοράς, θανάτωσης, υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης και καθαρισμού και απολύμανσης στα πλαίσια των σχεδίων αντιμετώπισης ασθενειών του έτους 2018 για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ξάνθης, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης το τμήμα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων καταπολέμησης νοσημάτων και των σχεδίων αντιμετώπισης λοιμωδών ασθενειών που απειλούν την Υγεία των ζώων και την Δημόσια Υγεία.

Συγκεκριμένα, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να συνάψει σύμβαση με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης για την παροχή υπηρεσιών, έως του προϋπολογισθέν ποσού των 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, να υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο «Παροχή υπηρεσιών - Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς / Τεχνικών προδιαγραφών», ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως, στο γραφείο 509, 5ος όροφος, Διοικητήριο Ξάνθης, 67100 Ξάνθη και με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ktiniatriki@xanthi.gr σε μορφή pdf.

α. Για ασθένειες που χρίζουν αντιμετώπισης με αποτέφρωση:

1. Σύλληψης, μεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης μικρών μηρυκαστικών,
2. Σύλληψης, μεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης μεγάλων μηρυκαστικών,
3. Μεταφοράς και αποτέφρωσης πτωμάτων ζώων της άγριας πανίδας και
4. Μεταφοράς και αποτέφρωσης πτωμάτων θανατωθέντων πτηνών,

β. Για ασθένειες που χρίζουν αντιμετώπισης με υγειονομική ταφή:

5. Σύλληψη, μεταφορά , θανάτωση και υγειονομική ταφή για την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων των μικρών μηρυκαστικών,

6. Σύλληψη, μεταφορά, θανάτωση και υγειονομική ταφή για την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων των μεγάλων μηρυκαστικών,

7. Σύλληψη, μεταφορά, θανάτωση και υγειονομική ταφή για την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων των χοιρινών,

8. Σύλληψη, μεταφορά, θανάτωση και υγειονομική ταφή για την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων των λοιπών ειδών ζώων, Αναφέρεται ότι:

α. Για ασθένειες που χρίζουν αντιμετώπισης με αποτέφρωση:

1. Στις περιπτώσεις 1 και 2 , στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών στα μικρά και μεγάλα μηρυκαστικά, οι ανάγκες αφορούν:

i. Την σύλληψη και μεταφορά με εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς ζώντων ζώων,

ii. Την θανάτωση των ζώων λαμβάνοντας υπ΄ όψη την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των ζώων (ηλεκτρική αναισθητοποίηση, μηχανική με διατρητική ράβδο) σε εγκεκριμένη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση,

iii. Την μεταφορά και αποτέφρωση των πτωμάτων σε εγκεκριμένη Μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού και

iv. Την απολύμανση και απεντόμωση των χώρων, του εξοπλισμού και των χρησιμοποιούμενων οχημάτων.

2. Στις περιπτώσεις 3 και 4, στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της Λύσσας και στα πλαίσια των σχεδίων αντιμετώπισης ασθενειών, οι ανάγκες αφορούν:

i. Την μεταφορά των πτωμάτων νεκρών ζώων και πτηνών με εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγ. 1 και 2, ii. Την αποτέφρωση των πτωμάτων σε εγκεκριμένη Μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού και

iii. Την απολύμανση και απεντόμωση των χώρων, του εξοπλισμού και των χρησιμοποιούμενων οχημάτων.

β. Για ασθένειες που χρίζουν αντιμετώπισης με υγειονομική ταφή:

3. Στις περιπτώσεις 5, 6, 7, και 8, στα πλαίσια εξάλειψης λοιμωδών νοσημάτων:

α) του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων,

β) της πανώλης των βοοειδών,

γ) της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,

δ) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

ε) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

στ) του πυρετού της κοιλάδας του Rift,

ζ) της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,

η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,

θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,

ι) της κλασσικής πανώλης των χοίρων,

ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,

ιβ) της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,

ιγ) της ασθένειας Teschen των χοίρων,

ιδ) της γρίπης των πτηνών,

ιε) της ψευδοπανώλης των πτηνών,

ιστ) της λύσσας, οι ανάγκες αφορούν:

i. Την σύλληψη και μεταφορά, εφόσον αυτό απαιτείται μέχρι τον χώρο θανάτωσης με εγκεκριμένα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων ,

ii. την θανάτωση λαμβάνοντας υπ΄ όψη την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των ζώων και

iii. Την υγειονομική ταφή των πτωμάτων των νεκρών ζώων όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία ανάλογα με το είδος του ζώου (διαμόρφωση χώρου ταφής - τάφου, επένδυση του χώρου ταφής με ειδικό νάιλον, ασβέστη σε μορφή σκόνης ή πετράς, τοποθέτηση των πτωμάτων και κάλυψη του τάφου) και

iv. Την απολύμανση και απεντόμωση των χώρων, του εξοπλισμού και των χρησιμοποιούμενων οχημάτων.

Η οικονομική προσφορά να είναι ευανάγνωστη και να δηλώνεται η τιμή για κάθε ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με το υπόδειγμα ¨Παροχή υπηρεσιών - Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς/Τεχνικών προδιαγραφών¨.

Οι προσφορές που υποβάλλονται ιδιοχείρως πρέπει να προσκομίζονται τις εργάσιμες ημέρες, έως τις 3.00μμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 23 /02/2018 και ώρα 3μμ.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η οικονομικότερη συνολικά δαπάνη για τα είδη των υπηρεσιών που ζητούνται, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες οικονομικών προσφορών / τεχνικών προδιαγραφών.

Με την υποβολή της προφοράς ο υποψήφιος, προμηθευτής αποδέχεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των κλήσεων της για παροχή υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την επιζωοτιολογική κατάσταση στην Π.Ε. Ξάνθης έως του ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς να μεταβάλλονται οι προσφερθείσες ανά είδος τιμές. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ξάνθης, Ειδικός Φορέας: 2292 και ΚΑΕ: 5329.0011, οικ. έτος 2018.

Η παροχή υπηρεσιών και η εκτέλεση της δαπάνης διενεργείται σύμφωνα με τις περί προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων του δημοσίου ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα 4 από 6 Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Κτηνιατρικής στο τηλ.: 25413-50378 και 50372.