Οδηγίες για την διακίνηση φυτών προς φύτευση

Οδηγίες για την διακίνηση φυτών προς φύτευση
Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 6 του ΕΚ 2020/1191 για την διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση. 

Eκδόθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020 (L262/6, 12.8.2020), σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV). Σύμφωνα με αυτόν, ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν επιτρέπεται να εισάγεται, να διακινείται, να διατηρείται, να πολλαπλασιάζεται ή να απελευθερώνεται στο έδαφος της Ένωσης. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποψία παρουσίας του «συγκεκριμένου οργανισμού» ενημερώνει άμεσα τις οικείες υπηρεσίες του φυτοϋγειονομικού ελέγχου της περιοχής του παρέχοντας τους τις απαραίτητες πληροφορίες.

Τα «συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση» επιτρέπεται να διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού. Η ανωτέρω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε «συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση» που παρήχθησαν σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1615 και σε «συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση» των ποικιλιών Capsicum spp. που είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικές στον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.Ειδικότερα για τον χαρακτηρισμό ενός χώρου παραγωγής ως ελεύθερου από τον επιβλαβή οργανισμού καραντίνας ToBRFV, πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες ελέγχονται από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ύστερα από επίσημες επιθεωρήσεις.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται είναι οι κάτωθι:
Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (συγκεκριμένος σπόρος) ο οποίος θα συνοδεύεται από φυτουγειονομικό διαβατήριο

Χρήση καλλιεργητικού υποστρώματος που δεν έχει επαναχρησιμοποιηθεί και το οποίο είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας (ύπαρξη πιστοποιητικών) και στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης διενέργεια απολύμανσης (τήρηση αρχείων).

Διενέργεια απολυμάνσεων σε επιφάνειες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στους χώρους παραγωγής των συγκεκριμένων φυτών.

Το προσωπικό που εργάζεται στους εν λόγω χώρους πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από τον υπεύθυνο της επιχείρησης σχετικά με τα μέτρα υγιεινής.

Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος κάθε παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή της εκάστοτε παρτίδας συγκεκριμένου φυτού προς φύτευση, πρέπει ο χώρος να απολυμαίνεται και να τηρούνται τα αρχεία απολυμάνσεων.

Ύπαρξη φυσικού διαχωρισμού μεταξύ των καλλιεργούμενων παρτίδων φυτών προς φύτευση.

Τήρηση ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία.
Πραγματοποίηση μακροσκοπικών επιθεωρήσεων από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές

Διενέργεια υποχρεωτικής δειγματοληψίας στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και στο μέσο αυτής.