Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής για εγγειοβελτιωτικά και αγροτική οδοποιία

Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής για εγγειοβελτιωτικά και αγροτική οδοποιία
Εγκύκλιος οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3 των Δράσεων 4.3.1 ΚΑΙ 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και συγκεκριμένα των Δράσεων 4.3.1- «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» (για επενδύσεις προϋπολογισμού έως 2,2 εκατ. ευρώ) και 4.3.4 - «Αγροτική Οδοποιία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης στο ΠΑΑ 2014-2020, τις τροποποιήσεις της και στις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις, αλλά και η επιτάχυνση της πληρωμής των δικαιούχων, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην εμπρόθεσμη υλοποίηση των έργων. Βάσει των στοιχείων αυτών βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και διασφαλίζονται η νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών, καθώς και η πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής.

Ενέργειες του Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος υποβάλει αίτημα πληρωμής στην ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών έχοντας συγκεντρώσει, καταχωρήσει και επισυνάψει στο ΟΠΣΑΑ 2014-2020 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την πληρωμή του.

Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αναλυτικά, τα στάδια που ακολουθούνται περιγράφονται ως κάτωθι:

-Σύνταξη Λογαριασμών από τον Ανάδοχο των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, που στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.

-Ο επιβλέπων μηχανικός υπογράφει τους λογαριασμούς, βεβαιώνοντας ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές είναι σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή της σύμβασης.

- Οι λογαριασμοί μετά τον έλεγχο, θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Έτσι θεωρημένοι αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου και προωθούνται άμεσα στον φορέα εφαρμογής συνοδευμένοι από τα απαραίτητα παραστατικά (π.χ. εξόφλησης κρατήσεων, δημοσίευσης διακήρυξης κλπ) όπως ορίζονται από τη ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων έργων.

Η υποβολή του αιτήματος πληρωμής από τον Δικαιούχο στην ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1. Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ
Αφού ο δικαιούχος εγγραφεί στο ΟΠΣΑΑ 2014-2020 και αποκτήσει κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή, για κάθε αίτημα πληρωμής προβαίνει στα ακόλουθα:

α. μεταφορτώνει (upload) στην εφαρμογή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρεί τα στοιχεία τους όπου απαιτείται. Τα δικαιολογητικά που αναρτώνται, περιγράφονται στο Παράρτημα Α σύμφωνα με τη στήλη «Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ» και θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένα και θεωρημένα κατά περίπτωση.

β. οριστικοποιεί το αίτημα πληρωμής

2. Ταχυδρομική Υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών

Ο Δικαιούχος αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών το φάκελο του αιτήματος πληρωμής, ο οποίος περιλαμβάνει:

α. το αίτημα πληρωμής πρωτότυπο και

β. τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα Α και τη στήλη «ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ».