Νέα πρόσληψη απ' τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Νέα πρόσληψη απ' τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Νέα πρόσληψη απ' τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, με έδρα το ΕΕΠΓ Πάτρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00. 

Το Ινστιτούτο Kτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΑΠΥ), με ένα ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, με έδρα το Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ» Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο και ειδικότερα: Ένα ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής με αντικείμενο: Την υποστήριξη του έργου σε ότι αφορά τις εργαστηριακές αναλύσεις (χημικές και μικροβιολογικές) για τον ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής
  • Καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας
  • Καλός χειρισμός υπολογιστών (ανάλυση δεδομένων)
  • Προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία με εμπειρία στις εργαστηριακές (μικροβιολογικές και χημικές) αναλύσεις γάλακτος.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, παρουσία αυτών. Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συνταχθεί θα έχει διάρκεια από 26-03-2018 έως 26-07-2018.

Η αμοιβή για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του ανωτέρου έργου. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθ. 502 /12-03-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Για τις προτάσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα ισχύει η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα. Η αίτηση-πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (Τ.Κ 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης). Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 365 370.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.