Να μειωθεί ο κίνδυνος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης

Να μειωθεί ο κίνδυνος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης
Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη, ανάμεσά τους και την Ελλάδα, να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων. 

Προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, τη Δανία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων απέστειλε η Κομισιόν.

Σκοπός της οδηγίας είναι να μειωθεί ο κίνδυνος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης επέρχεται όταν οι γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Αυτή η αλλαγή αυξάνει την πίεση για τη χρήση άλλης (μη χρησιμοποιούμενης) γης με σκοπό την καλλιέργεια φυτών για τρόφιμα και ζωοτροφές, ώστε να καλυφθεί η εν λόγω ζήτηση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, γεγονός που έχει επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η οδηγία προετοιμάζει επίσης τη μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες όπως τα απόβλητα και τα κατάλοιπα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή.