Διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών καταγωγής ΕΕ

Διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών καταγωγής ΕΕ
Ενημέρωση από το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 

Η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. πραγματοποιείται ως εξής:

  • Χωρίς φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, διακινούνται οι καρποί εσπεριδοειδών εφόσον οι καρποί δεν φέρουν φύλλα και ποδίσκο.
  • Χωρίς φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, διακινούνται οι καρποί εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκο, εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων του ιδίου εγγεγραμμένου επαγγελματία με στενή εγγύτητα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 82 του Καν. (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  • Με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, συνοδεύονται οι καρποί που φέρουν φύλλα και ποδίσκους (Εκτελεστικός Καν.(ΕΕ) 2019/2072, Παράρτημα XIII (στο σώμα του Κανονισμού αναφέρεται VIII σελίδα 274), παράγραφος 3.

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 34α και 35 του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242).

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.