Αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων

Αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων
Αναλυτικά η σχετική απόφαση.  

Με υπουργική απόφαση επιτρέπεται η αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019, των κάτωθι αμπελοοινικών προϊόντων που προέρχονται αποκλειστικά από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως έχουν ταξινομηθεί με την αριθ. 2919/95506/13-09-2017 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄ 3276), όπως κάθε φορά ισχύει:

α) Των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών.

β) Του γλεύκους σταφυλιών, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση συμπεριλαμβανομένης και της αντίστροφης όσμωσης

γ) Του οίνου, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.

Η αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου, για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 δεν τυγχάνει οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, όμως, ως οινολογική πρακτική, ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και ιδίως το Παράρτημα VΙΙΙ και της υπ. αριθμ. 331058/25.09.2008 Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αύξηση του φυσικού κατ? όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις ανωτέρω οινολογικές πρακτικές και δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το 1,5% vol. 3.

Η απόφαση δεν εφαρμόζεται σε αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).