Αχλαδιά: Πτήσεις ψύλλας

Αχλαδιά: Πτήσεις ψύλλας
Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, που αφορά πεδινές και πρώιμες περιοχές της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. 

Παρατηρήθηκαν ήδη τα τέλεια έντομα της ανοιξιάτικης πτήσης καθώς και πολλές ωοτοκίες (από 19/4), ενώ οι πρώτες εκκολάψεις παρατηρήθηκαν στις 26-28 Απριλίου.

Το μέγιστο των εκκολάψεων (παρουσία νεαρών προνυμφών) υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 8-13 Μαΐου.

Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις κορυφές των βλαστών της χρονιάς (30-50 εκ.) του οπωρώναεπιλέγοντας 20 τυχαία δέντρα και ένα βλαστό σε κάθε δέντρο σε ύψος 1 έως 2 μέτρα. Ελέγξτε την πάνωκαι κάτω επιφάνεια των φύλλων για παρουσία αυγών και προνυμφών.


Εάν διαπιστωθεί παρουσία περισσότερων των 4 προνυμφών στους 20 βλαστούς, δικαιολογεί ξεχωριστήεπέμβαση:

  • Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης 8-13 Μαΐου.

Εάν διαπιστωθεί παρουσία έως 4 προνυμφών στους 20 βλαστούς, να προστεθεί θερινό λάδι στην επέμβασηγια την Καρπόκαψα, όπως παραπάνω.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανάκαλλιεργητική περίοδο): Abamectin + παραφινικό λάδι (2), Aluminiumsilicate (kaolin) (1), Beauveriabassiana (5), Chlorantraniliprole + Abamectin (2), Deltamethrin (2), Fattyacidpotassiumsalt (4),lambda-cyhalothrin (2), Paraffinoil (4), Plantoils/ rapeseedoil (3), Spinosad + παραφινικό λάδι (3),spirotetramat (2), tau-Fluvalinate (2).