Αχλαδιά-Μηλιά: Ανάρτηση φερομονικών παγίδων Καρπόκαψας

Αχλαδιά-Μηλιά: Ανάρτηση φερομονικών παγίδων Καρπόκαψας
Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

Την εποχή αυτή συστήνεται στους καλλιεργητές να αναρτήσουν στους οπωρώνες αχλαδιάς φερομονικές παγίδες για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ακμαίων της καρπόκαψας.

Οι αντίστοιχες φερομονικές παγίδες για την παρακολούθηση του εντόμου στους οπωρώνες μηλιάς μπορούν να αναρτηθούν αργότερα, μετά την πτώση των πετάλων και κατά την έναρξη της καρπόδεσης.

Με τον έλεγχο των φερομονικών παγίδων (δύο φορές την εβδομάδα), οι καλλιεργητές μπορούν να έχουν ακριβή γνώση της έναρξης, καθώς και της περιόδου δραστηριότητας των ακμαίων του εντόμου και να προβαίνουν σε ψεκασμούςαμέσως μόλις αυτό είναι αναγκαίο.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματικήαντιμετώπισή τους, με το μικρότεροοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Ασθένειες

Οι καλλιέργειες αχλαδιάς ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της κλειστής ανθοταξίας, ως το στάδιο της πτώσης των πετάλων και την αρχή της καρπόδεσης.

Οι καλλιέργειες μηλιάς βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των διογκωμένωνοφθαλμών και της πράσινης κορυφής.

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και την καρπόδεση είναι περίοδος μεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από μυκητολογικές, αλλά και βακτηριολογικές ασθένειες.

Την περίοδο αυτή ο καιρός παρουσιάζει συχνά έντονη αστάθεια με βροχές, υγρασίες, ομίχλες, ισχυρούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες.

Τέτοιες καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα με το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, μπορεί να πάρουν επιδημική μορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο οι καλλιέργειες της αχλαδιάς βρίσκονται στην πλέον ευαίσθητη βλαστική φάση και συνεπώς διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο προσβολής από ασθένειες.

Για το λόγο αυτό, συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών αχλαδιάς από τις παρακάτω ασθένειες:

  • Φουζικλάδιο
  • Μονίλια
  • Σεπτορίωση
  • Βακτηριακό κάψιμο.