Από 15.1 έως και 28.2 τα αιτήματα τροποποιήσεων - μεταβιβάσεων για νιτρορύπανση

Από 15.1 έως και 28.2 τα αιτήματα τροποποιήσεων - μεταβιβάσεων για νιτρορύπανση
Ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποβολή τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων για τη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».  

Σε συνέχεια της αριθ. 3320/153432/07.11.2018 Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία υποβολής Αίτησης Τροποποίησης Πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020», υπενθυμίζεται ότι από τις 15/1/2019 μέχρι και τις 28/2/2019 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης για το δεύτερο έτος εφαρμογής (έτος 2019) για τη δράση 10.1.04.