Αναθεώρηση προτύπων AGRO 2 για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Αναθεώρηση προτύπων AGRO 2 για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 1535/2015 και της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο, προέβη σε αναθεώρηση των προτύπων της σειράς AGRO 2. 

Συγκεκριμένα, η αναθεώρηση έχει ως εξής:

  • AGRO 2-1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή».
  • AGRO 2-2: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή».
  • AGRO 2-2/1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ροδακινιάς».
  • AGRO 2-2/2: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια βάμβακος».
  • AGRO 2-2/3: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ελιάς».

 

Η αναθεώρηση αυτή αφορά στα πεδία: «Εισαγωγή» και «παράγραφο 1. Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής» και ειδικότερα περιλαμβάνει:

1. Τροποποίηση του περιεχομένου της «εισαγωγής» κάθε προτύπου.

2. Ειδική αναφορά στο «αντικείμενο-πεδίο εφαρμογής» κάθε προτύπου ότι οι απαιτήσεις είναι εφαρμόσιμες σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, το είδος της καλλιέργειας στην οποία δραστηριοποιείται, την έδρα αυτής ή την εθνική καταγωγή των παραγωγών-μελών της.

Παράλληλα, στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί Τεχνική Επιτροπή η οποία επεξεργάζεται το σύνολο των απαιτήσεων των προτύπων με σκοπό την ουσιαστική αναθεώρησή τους. Στην Επιτροπή συμμετέχουν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό όλοι οι εμπλεκόμενοι παραγωγικοί φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, συλλογικά όργανα κλπ. ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία, με την οποία διασφαλίζεται η συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Τεχνικής Επιτροπής, τα νέα σχέδια θα υποβληθούν σε δημόσια διαβούλευση, όπου κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του και θα αποσταλούν στην Ε.Ε. όπως προβλέπεται στην Οδηγία (ΕΕ) 1535/2015.

Τα πρότυπα της σειράς AGRO 2 στην ισχύουσα αναθεωρημένη τους έκδοση διατίθενται από τον Οργανισμό μετά από σχετικό αίτημα κάθε ενδιαφερομένου.