Αναρτήθηκαν οι πίνακες εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων

Αναρτήθηκαν οι πίνακες εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων
Αναλυτικά όλοι οι πίνακες με τα ονόματα. 

Αναρτήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1/17-1-2019 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.

Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα εδώ