Αμπελώνας Θήρας: Η διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης

Αμπελώνας Θήρας: Η διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης
Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας». 

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής:

Α. Αίτησης Τροποποίησης Πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης

Β. Αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης εκ μέρους των δικαιούχων της δράσης 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 11 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2064/136790/19.12.2017 (ΦΕΚ Β' 4507), 3806/174327/31.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) και 1612/118289/04.06.2019 (ΦΕΚ Β' 2047) ΥΑ, και με τις παραγράφους 6.5 και 6.6 της αριθ. 2746/235674/20.09.19 (ΑΔΑ: Ψ8264653ΠΓ-7Ω4) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, καθώς και η ανάκληση ένταξης πράξης, πραγματοποιούνται - σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των σχετικών ενεργειών στο ΠΣ της δράσης - με την έκδοση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων και Ανάκληση Ένταξης Πράξεων τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11,της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο ΕΔΩ