Προσλήψεις στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων

Προσλήψεις στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων
Την επιτάχυνση των διαδικασία πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ρυθμίζει τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς Συνεταιρισμούς. 

Στόχος είναι όπως επισημαίνεται, να διασφαλιστεί ο έλεγχος της νομιμότητας των προσλήψεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και να επιταχυνθεί η διαδικασία για το αναγκαίο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δια του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ).

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται οι έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό που προκύπτουν κατά τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της χώρας, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ανυπέρβλητες συνέπειες στον αγροτικό τομέα της παραγωγής και συνεπώς στην οικονομία, όσο και η ανάγκη ελέγχου της νομιμότητας των προσλήψεων.

Δείτε αναλυτικά την Τροπολογία ΕΔΩ