Πληρωμές 2015 για τη δράση

Πληρωμές 2015 για τη δράση
Έχουν αναρτηθεί από 08/11/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς οι καταστάσεις πληρωμής μετά ενστάσεων του έτους 2015 στη δράση 2.1

Από την ΔΑΟΚ Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί από 08/11/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς οι καταστάσεις πληρωμής μετά ενστάσεων του έτους 2015 στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής - ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, Τηλ.: 234135123-113-126-115 Ηλ. δ/νσεις: as.karamanidou@kilkis.gr, de.doulkeridou@kilkis.gr, pa.iordanidis@kilkis.gr, th.kokkinis@kilkis.gr