Ιωάννινα: Υποβολή αιτήσεων για αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας των εγγειοβελτιωτικών έργων

Ιωάννινα: Υποβολή αιτήσεων για αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας των εγγειοβελτιωτικών έργων
Οι αιτήσεις για αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας των εγγειοβελτιωτικών έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2020 (συγκεκριμένα των Ε.Ε. Μελισσόπετρας - Καλόβρυσης, Μέσου Ρου Καλαμά, Λίθινου, Αηδονοχωρίου και Κρυόβρυσης) θα πρέπει να υποβληθούν έως και 30/09/2020.  

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή. Οι αιτήσεις με τα συνημμένα τους για το 2020 θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά. Σε περίπτωση που κάποιος/α δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία θα μπορεί να καταθέσει την αίτηση δια ζώσης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία.

Το έντυπο της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης θα είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου, http://www.php.gov.gr/.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο e - mail: daο@php.gov.gr

Σε όλες τις αιτήσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων, τηλέφωνο επικοινωνίας, οι αριθμοί των αγροτεμαχίων για τα οποία αιτούνται αποζημίωση καθώς και η ακριβής έκταση τους.

Για κάθε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο που δηλώνεται, θα πρέπει να προσκομίζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας του και το πλέον πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια είναι απαραίτητη η προσκόμιση ενοικιαστηρίων σε ισχύ, θεωρημένων για το γνήσιο των υπογραφών ή εκτυπωμένα από την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet. Όσοι υποβάλουν ΟΣΔΕ θα καταθέτουν αντίγραφο της τελευταίας ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ).

Τέλος, θα επισυνάπτετε στην αίτηση φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού κατάθεσης. Τίτλοι συμβολαίων, ενοικιαστήρια σε ισχύ και τραπεζικοί λογαριασμοί εφόσον δεν έχουν αλλάξει και έχουν κατατεθεί προγενέστερα δεν απαιτείται να κατατεθούν εν νέου.

Χωρίς ΟΛΑ τα ανωτέρω στοιχεία οι αιτούντες δεν θα κρίνονται

δικαιούχοι. Παρακαλούμε τους Δήμους να αναρτήσουν το συντομότερο δυνατόν το παρόν έγγραφο με τη συνημμένη αίτηση, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης που θα μας επιστραφεί, στις Τ.Κ. Γκρίμποβου, Μελισσόπετρας, Αηδονοχωρίου, Κρυόβρυσης και Σακελλαρικού, καθώς και στους ιστότοπους που διαθέτουν.