Επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις τροφίμων

Επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις τροφίμων
Ο ΕΦΕΤ επικυρώνει την επιβολή προστίμων σε 6 επιχειρήσεις τροφίμων συνολικού ύψους 67.650 ευρώ.  

Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις επιχειρήσεων τροφίμων αναφορικά με:

-Κατοχή και διάθεση τροφίμων μη κανονικών, νοθευμένων, μη συμμορφούμενων στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

-Παραπλάνηση του καταναλωτή.

-Μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.

-Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.