Επιτροπή για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών

Επιτροπή για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πρωθυπουργική Απόφαση Υ 148/29-11-2019 για την «Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών». 

Σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του Πρωθυπουργού για την εξασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και την κατεύθυνση των ενεργειών της, μέσω της διαμόρφωσης Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών (ΕΣΑΑΥ), προκειμένου να ελέγχονται η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα έργων και παρεμβάσεων στρατηγικού επενδυτικού χαρακτήρα για την ανασυγκρότηση των αγροπεριβαλλοντικών υποδομών της γεωργίας.

Στην Επιτροπή μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και ως μέλη:

α) ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β) ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

γ) ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ε) ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

στ) ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.