Ενημέρωση για την καύση της καλαμιάς

Ενημέρωση για την καύση της καλαμιάς

Ενημέρωση για την καύση της καλαμιάς
Αναγκαία η προσαρμογή στις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς (Δ.Α.Ο.Κ. Κιλκίς) υπενθυμίζει ότι όσοι παραγωγοί λαμβάνουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις από την Ε.Ε. (ΑΕΕ ), ενισχύσεις του αμπελοοινικού τομέα, ετήσιες ενισχύσεις για την συμμετοχή τους σε μέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 (όπως Μέτρο 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα", Μέτρο 11 "Βιολογικές καλλιέργειες", κ.λ.π) καθώς και εξισωτική αποζημίωση υποχρεούνται να τηρούν την πολλαπλή συμμόρφωση (ΥΑ 1791/74062-ΦΕΚ 1468 Β΄/14.7.2015) σύμφωνα με την οποία και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγεται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές σχετικά με τα υπολείμματα (καλαμιά) των καλλιεργειών:

  • ενσωμάτωση στο έδαφος
  • βόσκηση της καλαμιάς
  • διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Εκτός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA), όπου σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με άδεια από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αλλά και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο γεωργός μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθείται η Πυροσβεστική διάταξη 9/2000(ΦΕΚ Β?1459/30-11-2000) όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005(ΦΕΚ Β?1554/2005) και ισχύει.