Δημοπρασίες εκτάσεων για γεωργική χρήση στον Έβρο

Δημοπρασίες εκτάσεων για γεωργική χρήση στον Έβρο

Δημοπρασίες εκτάσεων για γεωργική χρήση στον Έβρο
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 5.255 τ.μ. στο αγρόκτημα «κυπρίνου» της ΠΕ Έβρου.

Πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα, η διαχείριση του οποίου ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται από την Περιφέρεια με σκοπό την καλλιέργεια (γεωργική χρήση) και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου

Το υπ? αριθ. 771 τμήμα τεμαχίου του αγροκτήματος Κυπρίνου Α.Δ. έτους 1939 έκτασης 5.255 τ.μ. με στοιχεία Α, Β, Γ, κλπ και σε συντεταγμένες κορυφών ΕΓΣΑ , όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση του ενδιαφερομένου και απεικονίζεται στο με ημερομηνία 27-01-2018, σχεδιάγραμμα καταρτισμένο από το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Έβρου και όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρόνος (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος της διενέργειας της δημοπρασίας

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Ορεστιάδας της Π.Ε Έβρου στις 29-06-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 14.00 στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου, ήτοι στην αίθουσα Συνεδριάσεων ισογείου, Ταχ. Δ/νση: Οδός Τέρμα Αναγεννήσεως, κάτω Οινόη, Πόλη Ορεστιάδας, θα είναι φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012.

Δηλώσεις συμμετοχής και έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων των συμμετεχόντων είναι δυνατόν να υποβληθούν και να γίνουν και πριν από την ώρα έναρξης της διαδικασίας.

Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της παραπάνω έκτασης, ορίζεται το ποσό των 9 ευρώ ετησίως ανά στρέμμα, και συνολικά στο ποσό των 47 ευρώ, όπως ορίστηκε με την με αριθ. 15/2018 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων γης και επίλυσης Διαφορών Ορεστιάδας της Π.Ε ?Εβρου. 4. Τόπος, τρόπος και χρόνος καταβολής του τιμήματος- Σταδιακή αναπροσαρμογή του (άρθρα 9 και 10 του Ν. 4061/12)

α. Το τίμημα καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης του ακινήτου, αποτελεί έσοδο κατά 50% του Δημοσίου στον ΚΑΕ 3426, 3 κατά 50% της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στον ΚΑΕ 64144 και κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Ορεστιάδας, στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ,μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία.

β. Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης δεν θα υπάρχει αναπροσαρμογή του τιμήματος. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Διάρκεια παραχώρησης της χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη όταν πρόκειται για μονοετείς καλλιέργειες ή σε είκοσι πέντε (25) έτη όταν πρόκειται για πολυετείς καλλιέργειες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι πέντε (5) έτη ή δέκα (10) έτη αντίστοιχα.

Δείτε περισσότερα για τη δημοπρασία ΕΔΩ

Δείτε περισσότερες Δημοπρασίες γης στην Π.Ε. Έβρου ΕΔΩ