Ανάκληση σκευασμάτων εντομοκτόνων

Ανάκληση σκευασμάτων εντομοκτόνων
Πρόκειται για τα chlorpyrifos και chlorpyrifos methyl. 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ενημερώνει ότι οι δραστικές ουσίες chlorpyrifos και chlorpyrifos methyl (εντομοκτόνα) δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιείχαν τις δραστικές αυτές έχουν ανακληθεί και η καταληκτική ημερομηνία χρήσης των αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου 2020.

Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των δύο παραπάνω δραστικών ουσιών ορίζονται πλέον για όλα τα προϊόντα στο όριο αναλυτικού προσδιορισμού, δηλαδή στο κατώτατο όριο εργαστηριακής ανίχνευσης. Με βάση την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. δύνανται να ανακαλέσουν προϊόντα από την αγορά στα οποία ανιχνεύεται chlorpyrifos ή chlorpyrifos methyl.

Επίσης, μετά από ανίχνευση οποιασδήποτε συγκέντρωσης chlorpyrifos ή chlorpyrifos methyl κατά τον έλεγχο, οι χώρες της Ε.Ε. είναι πιθανό να προβούν, μεταξύ άλλων ενεργειών, σε ανακοινώσεις στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), το οποίο πληροφορεί τα Κράτη-Μέλη και προβαίνει σε αξιολογήσεις των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με βάση τη χώρα προέλευσης.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όλων των εμπλεκομένων στον γεωργικό πρωτογενή τομέα (καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλλιεργητές, χρήστες γεωργικών φαρμάκων, συνταγογράφοι γεωργικών φαρμάκων, ενώσεις-ομάδες καλλιεργητών κλπ.) ως προς τα παραπάνω.