Ποιότητα τροφίμων: Προϊόντα με ίδια ή παρόμοια επωνυμία αλλά διαφορετική σύνθεση

Ποιότητα τροφίμων: Προϊόντα με ίδια ή παρόμοια επωνυμία αλλά διαφορετική σύνθεση
Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών για τα τρόφιμα που δείχνει ότι ορισμένα προϊόντα έχουν την ίδια ή παρόμοια επωνυμία, ενώ έχουν διαφορετική σύνθεση. 

Η μελέτη προέκυψε μετά από δοκιμές προϊόντων διατροφής σε ολόκληρη την ΕΕ χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η διπλή ποιότητα των προϊόντων διατροφής στην ΕΕ.

Αναλύοντας σχεδόν 1.400 προϊόντα διατροφής σε 19 χώρες της ΕΕ, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία επιστήμης και γνώσης της Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δείχνει ότι το 9% των προϊόντων σύγκρισης διαφέρει ως προς τη σύνθεση, αν και το εμπρόσθιο μέρος ήταν πανομοιότυπο. Ένα άλλο 22% των προϊόντων με διαφορετική σύνθεση είχε παρόμοιο μπροστινό μέρος. Η μελέτη δεν έδειξε ένα συνεπές γεωγραφικό μοτίβο. Βάσει της νέας μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα είναι πλέον σε θέση να διεξάγουν την ανάλυση κατά περίπτωση για την εξακρίβωση των παραπλανητικών πρακτικών που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία περί καταναλωτών.

Τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ολλανδία.

Κύρια ευρήματα

Η μελέτη αξιολόγησε 1.380 δείγματα από 128 διαφορετικά προϊόντα διατροφής από 19 κράτη μέλη. Ωστόσο, το δείγμα δεν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων διατροφής στην αγορά της ΕΕ.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι:

  • Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η σύνθεση αντισταθμίστηκε με τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων: το 23% των προϊόντων είχε ένα πανομοιότυπο μπροστινό πακέτο και ταυτόσημη σύνθεση και το 27% των προϊόντων σηματοδότησε τη διαφορετική σύνθεση τους σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, από-πακέτο.
  • Το 9% των προϊόντων που παρουσιάστηκαν ως τα ίδια σε ολόκληρη την ΕΕ είχαν διαφορετική σύνθεση: είχαν ταυτόσημη μπροστινή συσκευασία, αλλά διαφορετική σύνθεση.
  • Ένα άλλο 22% των προϊόντων που παρουσιάστηκαν με παρόμοιο τρόπο είχαν διαφορετική σύνθεση: είχαν παρόμοια μπροστινή συσκευασία, αλλά διαφορετική σύνθεση.
  • Δεν υπάρχει συνεπές γεωγραφικό μοτίβο στη χρήση της ίδιας ή παρόμοιας συσκευασίας για προϊόντα με διαφορετικές συνθέσεις. Επιπλέον, η διαφορά στη σύνθεση που διαπιστώθηκε στα προϊόντα που δοκιμάστηκαν δεν συνιστά απαραίτητα διαφορά στην ποιότητα του προϊόντος.

Ενέργειες της Επιτροπής 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίες:

  • διευκρίνιση του πότε η διπλή ποιότητα των προϊόντων αποτελεί παραπλανητική πρακτική μέσω της νομοθεσίας σύμφωνα με την πρόσφατα συμφωνηθείσα νέα συμφωνία για τους καταναλωτές
  • θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον έλεγχο των τροφίμων
  • έκδοση μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών που θα βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ για τον καταναλωτή και
  • αφιερώνοντας πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την επίλυση αυτού του ζητήματος
  • δοκιμάζοντας προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ με την ίδια μεθοδολογία προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η διπλή ποιότητα των αγαθών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,26 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων των καταναλωτών να δοκιμάζουν προϊόντα και να εντοπίζουν δυνητικά παραπλανητικές πρακτικές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2019.