Υποβολή παραστατικών για τις αυτόχθονες φυλές

Υποβολή παραστατικών για τις αυτόχθονες φυλές
Εγκύκλιος υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για τη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 20, οι δικαιούχοι μετά τη λήξη του κάθε έτους εφαρμογής οφείλουν να προσκομίσουν τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων που τεκμηριώνουν:

  • την τήρηση των προϋποθέσεων των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την καταβολή της ενίσχυσης καθώς και
  • την τήρηση των ειδικών δεσμεύσεων της Δράσης για κάθε έτος εφαρμογής.

 

Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου οι ελεγκτές να προβούν στον προβλεπόμενο διοικητικό έλεγχο πληρωμής.

Τα μητρώα υποβάλλονται από 05/04 έως και 25/04 εκάστου έτους εφαρμογής. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής για το οποίο τα μητρώα υποβάλλονται από 15/04/2019 έως και 03/05/2019.