Συμπληρωματικά μέτρα για τις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Συμπληρωματικά μέτρα για τις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο. 

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165 και 210 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (εφεξής Κανονισμός), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (εφεξής Δ.Ο.) σε εθνικό επίπεδο, στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης Δ.Ο. 

1. Οι Δ.Ο. αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται:

α) με την εγχώρια παραγωγή προϊόντων σε έναν ή περισσότερους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού και

β) τουλάχιστον με ένα από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, ήτοι τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, στους ως άνω αναφερόμενους τομείς.

2. Ως Δ.Ο. αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ).

3. Οι Δ.Ο. αναγνωρίζονται εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Συνιστώνται με πρωτοβουλία του συνόλου ή μέρους των φορέων που τις αποτελούν και σύμφωνα με τις διαδικασίες σύστασης που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ΑΚ ανάλογα με την νομική τους μορφή.

β) Είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και ασκούν τις δραστηριότητές τους σε αυτήν.

γ) Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 157, 158, 159, 162 και 163 του Κανονισμού.

δ) Αποδεικνύουν ότι αντιπροσωπεύουν διά των μελών τους το 1/3 της συνολικής παραγωγής και το 1/3 της μεταποίησης ή της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής, σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση.

ε) Το καταστατικό τους, προβλέπει κατ' ελάχιστον τη διαδικασία εισόδου και εξόδου νέων μελών, τα όργανα διοίκησης, καθώς και τους πόρους της Δ.Ο.

στ) Δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζονται στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 158 του Κανονισμού.

Διαδικασία αναγνώρισης Δ.Ο.

1. Για να αναγνωριστεί μια Δ.Ο. σε εθνικό επίπεδο, υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στην καθ΄ύλην αρμόδια ή αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής αποκαλούμενη «αρμόδια αρχή» ή «αρμόδιες αρχές») ανάλογα με τον τομέα ή τους τομείς για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση.

Στην αίτηση αναγνώρισης αναφέρονται υποχρεωτικά η επωνυμία και η έδρα της Δ.Ο και πρέπει να συνοδεύεται από:

α) αντίγραφο του καταστατικού της Δ.Ο. και τα συστατικά έγγραφα των μελών της ανάλογα με την νομική τους μορφή, νομίμως επικυρωμένα,

β) κατάσταση των μελών της,

γ) νόμιμα επικυρωμένο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα όργανα διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης της Δ.Ο.,

δ) συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ο. και από ορκωτό λογιστή, όπου θα βεβαιώνεται ο μέσος όρος των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

  • των παραγόμενων και
  • των εμπορευόμενων ή μεταποιημένων ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων του τομέα ή των τομέων για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση.

2. Η αρμόδια ή οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διαπιστώσουν το βαθμό αντιπροσωπευτικότητας σύμφωνα με το κριτήριο του 1/3 της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, το οποίο πρέπει να τηρείται κατ? ελάχιστον για κάθε οικονομική δραστηριότητα ανά τομέα της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού χωριστά. Για το σκοπό αυτό οφείλει να αναζητεί τα αναγκαία στοιχεία κατ' αρχήν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Αν δεν υπάρχει σχετικός κωδικός για τα προϊόντα που αιτείται αναγνώρισης η Δ.Ο. στην ΕΛΣΤΑΤ, η αρμόδια ή οι αρμόδιες αρχές, αναζητούν αυτεπάγγελτα τα παραπάνω στοιχεία από άλλες επίσημες πηγές και υπηρεσίες. Σε περίπτωση προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, η αναζήτηση των παραπάνω στοιχείων αφορά στο σύνολο του συγκεκριμένου πιστοποιημένου προϊόντος.

3. Η αρμόδια ή οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου και μπορούν να ζητήσουν από τη Δ.Ο. να υποβάλλει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, κάθε συμπληρωματικό έγγραφο που περιέχει περαιτέρω στοιχεία απαραίτητα για την εξέταση και αξιολόγηση του φακέλου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας ή των αρμόδιων αρχών, αναγνωρίζεται η Δ.Ο. ή απορρίπτεται η αίτησή της μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναγνώρισης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

5. Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση αναγνώρισης, απόρριψης, ή ανάκλησης αναγνώρισης που έχει εκδώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ