Συμπληρωματικά μέτρα για προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες

Συμπληρωματικά μέτρα για προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες
Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια σχετικά Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Στόχοι της στρατηγικής της χώρας αναφορικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών, της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα είναι:

α) το άνοιγμα των αγορών νέων τρίτων χωρών για τους Ελληνικούς οίνους,

β) η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής,

γ) η βελτίωση της εικόνας των Ελληνικών οίνων μέσω της ενημέρωσης για την διαφορετικότητα τους και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των αντίστοιχων προϊόντων τρίτων χωρών,

δ) η επανατοποθέτηση των Ελληνικών οίνων σε υψηλότερα τμήματα των αγορών που αφορούν ιδίως σε ομάδες που ανήκουν σε υψηλότερα τμήματα αγοραστικής δύναμης,

ε) η αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων και

στ) η αύξηση των εξαγωγών σε όγκο και αξία των Ελληνικών οίνων για τις επιλεγείσες χώρες στόχους.

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του μέτρου στήριξης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ? εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της περίπτ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου δεν καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της στήριξης. Ο κάθε δικαιούχος αποτελεί διακριτή νομική οντότητα σύμφωνα με το ν.4174/2013 (Α' 170).

2. Ένας αιτών είναι επιλέξιμος ως δικαιούχος όταν είτε ως μεμονωμένος είτε ως οργάνωση/ένωση ή τα μέλη αυτής:

α) δεν έχουν πραγματοποιήσει παράνομες φυτεύσεις και δεν κατέχουν αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αντίστοιχα (άρθρο 50 του κατ΄ έξουσιδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149),

β) δεν έχουν λάβει στήριξη στο παρελθόν για τις ίδιες δράσεις στην ίδια αγορά της ίδιας τρίτης χώρας και για το ίδιο προϊόν. Όμως ο αιτών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για στήριξη προγράμματος προώθησης σε διαφορετική αγορά στην ίδια τρίτη χώρα. Για τις ανάγκες της παρούσας, με τον όρο «διαφορετική αγορά τρίτης χώρας» νοείται διαφορετικό είδος αγοράς στην ίδια γεωγραφική περιοχή της ίδιας τρίτης χώρας (όπως λιανική πώληση έναντι σημείων μαζικής εστίασης στην ίδια πόλη της τρίτης χώρας),

γ) δεν είναι μέλη ομάδας, η οποία έχει υποβάλει αίτηση στήριξης για το ίδιο προϊόν στην ίδια τρίτη χώρα. Όμως ο εν λόγω αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης για την ίδια χώρα όταν οι δράσεις αφορούν διαφορετικό οίνο ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ποικιλιακό από αυτόν που προωθεί η αντίστοιχη ομάδα,

δ) το πρόγραμμα προώθησής του δεν αφορά σε οριοθετημένη περιοχή για οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ για τους οποίους έχει υποβληθεί συλλογικό πρόγραμμα προώθησής τους για την ίδια τρίτη χώρα,

ε) δεν έχουν υποβάλει αίτηση ή λάβει έγκριση για στήριξη για το ίδιο προϊόν, τις ίδιες δράσεις στην ίδια χώρα και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1829 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1831, καθώς και από άλλα εθνικά καθεστώτα (κριτήριο οριοθέτησης για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης).

Χώρες Στόχοι

Για τις ανάγκες της παρούσας οι επιλέξιμες τρίτες χώρες-στόχοι για την προώθηση οίνων σε αυτές κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

α) Ομάδα Ι: Η.Π.Α., Καναδάς

β) Ομάδα ΙΙ: Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ελβετία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη

γ) Ομάδα ΙΙΙ: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Σερβία, Τουρκία, Ουκρανία, Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν και οι λοιπές χώρες των γεωγραφικών ζωνών της Αφρικής, Βόρειας Αμερικής, Λατινικής Αμερικής, Νοτιοανατολικής Ασίας, Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση ΕΔΩ