Σε δημοσιά διαβούλευση ο νόμος του ΕΛΓΟ

Σε δημοσιά διαβούλευση ο νόμος του ΕΛΓΟ

Σε δημοσιά διαβούλευση ο νόμος του ΕΛΓΟ
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00. 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)» και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Για να συμμετάσχετε με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας πατήστε εδώ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αποστολή του Οργανισμού, είναι η αγροτική έρευνα και η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτείται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, ο έλεγχος της παραγωγής και ποιότητας, της προέλευσης και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.

Ειδικότερα, στην αποστολή του περιλαμβάνονται:

α) Η ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών φυσικών ή νομικών προσώπων του αγροτικού τομέα.

β) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη ? υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της αγροτικής έρευνας για την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προστασία και τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την προστασία της αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων και της αλιείας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας δασικών προϊόντων. Η ανάπτυξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων για την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγροτικής παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των καταναλωτών.

γ) Η οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα καθώς και η αξιοποίηση μέσω της εκπαίδευσης των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων για την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.

δ) Η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας, της προστασίας προέλευσης και της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, η διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς και η προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος του συνόλου της παραγωγικής αλυσίδας και των καταναλωτών.

ε) Η προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στους αρμόδιους φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου, η δημιουργία και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, προτύπων και άλλων σύγχρονων εργαλείων.

στ) Η διαχείριση μέτρων και δράσεων του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

ζ) Η διατήρηση των εθνικών φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, ιδιαίτερα όσων απειλούνται από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση, προς όφελος των επόμενων γενεών και με τη λειτουργία των Εθνικών Συλλογών και της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού.

Επίσης, ο Οργανισμός παρέχει επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών, αλιείας και περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη της αποστολής του ο Οργανισμός:

α) Αναλαμβάνει ή συμμετέχει από κοινού με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και έργων που προάγουν τη διασφάλιση και προστασία της ποιότητας, της προέλευσης και ταυτότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και την προστασία ? αποκατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

β) Αναλαμβάνει ή συμμετέχει από κοινού με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, στην πραγματοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα μελετών, εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων, αξιολογήσεων ποικιλιών, προϊόντων φυτικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, νερού, εδάφους, μηχανημάτων και λιπασμάτων.

γ) Επιδιώκει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους στα αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του αυτοτελώς ή και από κοινού με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα.

ε) Πραγματοποιεί έλεγχο αγοράς των πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της πιστοποίησης και της ορθής σήμανσής τους.