Πρόσκληση στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»

Πρόσκληση στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2019-2023, να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την 5η Ιουνίου 2019 στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων. 

Η ανωτέρω προθεσμία αφορά στην υποβολή αιτήσεων στήριξης τόσο για την περίοδο 2018-2019 (υλοποίηση δράσεων το χρονικό διάστημα έως 31.08.2019) όσο και για την περίοδο 2019-2023.

Επισημαίνεται, ότι το ύψος του προϋπολογισμού του Μέτρου αφορά Ενωσιακή και Εθνική Χρηματοδοτική Συμμετοχή όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ανωτέρω ΚΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική ενωσιακή χρηματοδότηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020.

Αιτήματα στήριξης μπορούν να υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ. αριθμ. 491/62337/ 27.3.2019 ΚΥΑ (Β΄1549)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων. Την παρούσα πρόσκληση και την ανωτέρω ΚΥΑ μπορείτε να τις αναζητήσετε στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ (Αγρότης-Επιχειρηματίας-Προώθηση καλλιεργειών, Εκτροφών και Γεωργικών Προϊόντων- Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες): http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/enimerosiproothisigeorproionton/8315-proothisioinou-3-130519