Πρόσκληση για το έργο «Έρευνα αγοράς, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και δείκτες δράσης»

Πρόσκληση για το έργο «Έρευνα αγοράς, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και δείκτες δράσης»
Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Έρευνα αγοράς, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και δείκτες δράσης» του εγκεκριμένου προγράμματος «SMALL TREAUSERS EU». 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ) προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου («Εκτελεστικού Οργανισμού») για το Έργο "Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων" του εγκεκριμένου Προγράμματος για τη δράση με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης των ΠΟΠ-ΠΓΕ στην αγορά της Ελλάδας» - SMALL TREAUSERS EU με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα Διακήρυξη και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Εργοδότη.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ