Παρουσίαση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020

Παρουσίαση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020

Παρουσίαση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, παρουσίαση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ μετά το 2020 βάσει των προτάσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που κατατέθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο κ. Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής Στρατηγικής & Πολιτικής Ανάλυσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της παρουσίασης:

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΓΠ

Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της ΚΓΠ

 • Στήριξη της ανάπτυξης μιας γεωργίας στηριγμένης στη γνώση
 • Υψηλότερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα
 • Δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή της στήριξης ΚΜ και παραγωγών

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΓΠ

Αναλύσεις και δημόσια διαβούλευση επιβεβαιώνουν τα σημαντικά επιτεύγματα της ΚΓΠ

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, που κατέστη καθαρός εξαγωγέας τροφίμων προστιθέμενης αξίας
 • Θετικός αντίκτυπος στις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και την μείωση της φτώχειας σε όλη την ευρωπαϊκή ύπαιθρο
 • Σχετικά σταθερό γεωργικό εισόδημα σε περιβάλλον αστάθειας τιμών τροφίμων και εμπορευμάτων ?αλλά αποκαλύπτουν επίσης και τις ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν?
 • Παρά την πρόοδο, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της γεωργίας της ΕΕ χρήζουν βελτίωσης
 • Η παραγωγικότητα αυξάνεται κυρίως λόγω εκροής εργασίας και λιγότερο λόγω έρευνας, καινοτομίας ή επενδύσεων
 • Κατανομή ενισχύσεων και απλούστευση της ΚΓΠ αμφισβητούνται παρά τις προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους ... στα πλαίσια του μεταβαλλόμενου ευρύτερου περιβάλλοντος λειτουργίας της ΚΓΠ
 • Οι προσδοκίες για το επίπεδο των τιμών των γεωργικών και βασικών αγαθών άλλαξαν από την ΚΓΠ μετά το 2013
 • Το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον έχει μετατοπιστεί από τις πολυμερείς στις διμερείς/περιφερειακές συμφωνίες
 • Νέες δεσμεύσεις για κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και βιωσιμότητα προέρχονται από την COP21 και των ΣΒΑ

Η ΚΓΠ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΔΠ

Συνέχεια στο πλαίσιο των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ σε ένα ΠΔΠ μετά το Brexit

 • Μείωση κατά 5 % των δαπανών, με πιο στοχευμένη προσέγγιση για βελτίωση της αποδοτικότητας και των επιδόσεων
 • Το «Κ» της ΚΓΠ εξακολουθεί να είναι ισχυρό, με καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των ΚΜ
 • Καλύτερη σύνδεση ΚΓΠ με άλλες πολιτικές (περιβάλλον, κλίμα, έρευνα, υγεία) βελτιώνει αμοιβαία την επίδοση τους Κυριότερες αλλαγές στην ΚΓΠ
 • Ισχυρότερη περιβαλλοντική/κλιματική φιλοδοξία με αιρεσιμότητα, οικολογικά προγράμματα και στρατηγικά σχέδια
 • Προσδιορισμός στόχων που προσθέτουν αξία στην ΕΕ καθιστώντας την ΚΓΠ πλέον βιώσιμη, σύγχρονη και απλούστερη
 • Καλύτερη στόχευση της στήριξης που βελτιώνει τις συνέργειες μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος

Κύριες αναμενόμενες επιπτώσεις από τις μεταβολές της ΚΓΠ

 • Μεγαλύτερη στήριξη σε έρευνα, μεταφορά γνώσης και ψηφιακή οικονομία για τον εκσυγχρονισμό ΚΓΠ και γεωργίας
 • Αύξηση της επικουρικότητας και ευελιξίας για την προώθηση των κοινών στόχων της ΕΕ βάσει ανάλυσης αναγκών
 • Στροφή της ΚΓΠ από τη συμμόρφωση στην επίδοση, παράλληλα με τη μεγαλύτερη έμφαση του ΠΔΠ στα κίνητρα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΓΠ

Ενίσχυση του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα

 • Η ΕΕ καθορίζει στόχους και τύπους παρέμβασης για τον αέρα, το νερό, το έδαφος, τη βιοποικιλότητα
 • Στρατηγικά σχέδια των ΚΜ εξειδικεύουν τις κατάλληλες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ
 • Οι παραγωγοί εντάσσονται στα σχετικά προγράμματα και τηρούν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια Καλύτερη στόχευση της στήριξης
 • Οι άμεσες ενισχύσεις εξακολουθούν να παρέχουν σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για το γεωργικό εισόδημα
 • Καλύτερη στόχευση στήριξης με τη βελτίωση εσωτερικής σύγκλισης και αναδιανεμητικών πληρωμών
 • Δικαιότερη κατανομή με φθίνουσες περικοπές άνω των 60 000 EUR και ανώτατο όριο τα 100 000 EUR Στήριξη στη γνώση, την καινοτομία και την τεχνολογία
 • Η καλύτερη σύνδεση του τι γνωρίζουμε με το τι παράγουμε προωθείται με τη χρήση έξυπνης γεωργίας
 • Πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών γνώσης προωθείται με περισσότερη χρηματοδότηση έρευνας
 • Ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης μέσω συστήματος παροχής συμβουλών και δικτύου καινοτομίας

ΒΙΩΣΙΜΗ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ

Βιωσιμότητα

 • Εξορθολογισμός και αυξημένη περιβαλλοντική φιλοδοξία, με διασφαλίσεις στη νομοθεσία
 • Ενισχυμένη κλιματική δράση, με το 40 % των σχετικών με το κλίμα δαπανών στον προϋπολογισμό
 • Διάφορες παρεμβάσεις με έμφαση στην διατήρηση χαρακτηριστικών τοπίου και βιοποικιλότητας Απλούστευση
 • Λιγότερες νομοθετικές και ρυθμιστικές λεπτομέρειες στην περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΕ
 • Στρατηγικά σχέδια προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και στηριγμένα σε αποδεικτικά στοιχεία
 • Καθορισμός λεπτομερών κανόνων από τα ΚΜ, άρα πιο κοντά στην πραγματικότητα τους Εκσυγχρονισμός
 • Γεωργικές συμβουλές καλύτερα ενσωματωμένες στις ενισχυμένες απαιτήσεις της ΚΓΠ
 • Προσαρμογή της ΚΓΠ και της γεωργίας της ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας από το πρόγραμμα "Horizon Europe"

ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ανακατανομή

 • Μείωση όλων των άμεσων ενισχύσεων άνω των 60 000 EUR με ανώτατο όριο στα 100 000 EUR
 • Μισθοί και εργατικό κόστος λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό ανωτάτων ορίων
 • Συμπληρωματική αναδιανεμητική ενίσχυση προσαρμοσμένη στις γεωργικές ιδιαιτερότητες των ΚΜ
 • Στόχευση
 • Συμπληρωματική ενίσχυση για στροφή προς μικρότερους και μεσαίους παραγωγούς
 • Συμπληρωματική εισοδηματική ενίσχυση για τους νέους παραγωγούς
 • Μεγαλύτερη ευελιξία στα ΚΜ στις επιλογές αναδιανομής άμεσων ενισχύσεων και περιφερειοποίησης Σύγκλιση
 • Αξία δικαιώματος εντός των ΚΜ τουλάχιστον στο 75 % του μέσου όρου (μέχρι το 2026 το αργότερο)
 • Προαιρετική μέγιστη τιμή (εκτάριο) ανά δικαίωμα
 • KM με μ.ο. κάτω του 90 % της ΕΕ μειώνουν κατά το ήμισυ τη διαφορά με το 90 % του μ.ο. σε 6 έτη

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανανέωση των γενεών

 • Περισσότερα μέτρα για την ενθάρρυνση σχεδίων διαδοχής και εγκατάστασης νέων παραγωγών
 • Ενθάρρυνση των ΚΜ για λήψη ευνοϊκών μέτρων φορολογίας & κληρονομιών στην εθνική νομοθεσία
 • Βελτίωση της πρόσβασης στη γη από νέους παραγωγούς μέσω βελτιωμένων εθνικών κανόνων Δυναμική των αγροτικών περιοχών
 • Βελτιωμένη ευελιξία στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μέτρα για απασχόληση και ανάπτυξη
 • Στήριξη για έξυπνα χωριά και άλλα μέτρα προώθησης της διαφοροποίησης στην αγροτική οικονομία
 • Αύξηση των επενδύσεων και ενθάρρυνση της βιοοικονομίας Τρόφιμα, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων
 • Ενίσχυση μέτρων που συνδέουν την ΚΓΠ με ευρύτερες απαιτήσεις για ποιότητα τροφίμων
 • Ενθάρρυνση της μείωσης αντιβιοτικών και φαρμάκων για την αντιμετώπιση προκλήσεων υγείας
 • Περαιτέρω ενθάρρυνση μέτρων σχετικών με απαιτήσεις καταναλωτών για τη καλή μεταχείριση ζώων

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την παρουσίαση εδώ.