Έρχονται πληρωμές 2,7 εκατ. ευρώ για τα αγροπεριβαλλοντικά

Έρχονται πληρωμές 2,7 εκατ. ευρώ για τα αγροπεριβαλλοντικά
Οι πληρωμές αφορούν υποχρεώσεις του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013.

Συγκεκριμένα, με απόφαση, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.700.000 ευρώ (δυο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ), από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210026 με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις των δράσεων 1.4, 2.1, 2.3.1, 2.3.2, 3.1, 3.6, 4.1 και 4.2 του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013» προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου.