Έρχονται πληρωμές 2,7 εκατ. ευρώ για τα αγροπεριβαλλοντικά

Έρχονται πληρωμές 2,7 εκατ. ευρώ για τα αγροπεριβαλλοντικά

Έρχονται πληρωμές 2,7 εκατ. ευρώ για τα αγροπεριβαλλοντικά
Οι πληρωμές αφορούν υποχρεώσεις του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013.

Συγκεκριμένα, με απόφαση, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.700.000 ευρώ (δυο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ), από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210026 με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις των δράσεων 1.4, 2.1, 2.3.1, 2.3.2, 3.1, 3.6, 4.1 και 4.2 του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013» προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου.