Ερωτηματολόγιο εκτίμησης αναγκών σε θέματα συνεργασίας στον αγροτικό τομέα

Ερωτηματολόγιο εκτίμησης αναγκών σε θέματα συνεργασίας στον αγροτικό τομέα

Ερωτηματολόγιο εκτίμησης αναγκών σε θέματα συνεργασίας στον αγροτικό τομέα
Στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Στο πλαίσιο του έργου «Στήριξη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 16 "Συνεργασία" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» που διενεργείται από εξωτερικό συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, η γνώμη σας θα βοηθήσει στην διάγνωση των αναγκών που έχει ο αγροτικός τομέας σε θέματα συνεργασίας.

Το Μέτρο αυτό στηρίζει και συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ αγροτών και άλλων φορέων (ερευνητικά ιδρύματα, σύμβουλοι, επιχειρήσεις κ.α.) καθώς και τη δημιουργία βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η ανάπτυξη της συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων, δηλαδή μιας ομάδας φορέων και αγροτών που συνεργάζονται για την επίτευξη πρακτικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή για την αξιοποίηση μιας καινοτόμου λύσης στον αγροτικό τομέα.

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα συνεισφέρουν στην ανάδειξη των τομέων στους οποίους οι Επιχειρησιακές Ομάδες δυνητικά μπορούν να ενεργοποιηθούν, καθώς και της υπάρχουσας δυναμικής των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού.

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018 μπορείτε να συμβάλλετε στην έρευνα αυτή συμπληρώνοντας ένα από τα ερωτηματολόγια που σας αφορούν:

Ερωτηματολόγιο για Αγρότες

Ερωτηματολόγιο για Συνεταιρισμούς

Ερωτηματολόγιο για Στελέχη Δημόσιας και Περιφερειακής Διοίκησης

Την πρωτοβουλία στηρίζουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με email στην διεύθυνση: info@sevensigma.gr