Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, έτους 2016

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, έτους 2016

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, έτους 2016
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2016.

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2016.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Έρευνας και οι μεταβολές που παρατηρούνται στον αριθμό και τον τύπο των εκμεταλλεύσεων, τις εκτάσεις, τον αριθμό ζώων και την απασχόληση σε αυτές, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2013 και της Απογραφής Γεωργίας ? Κτηνοτροφίας 2009.

Σύνοψη

Το 2016 παρατηρείται μείωση σε σχέση με το 2013, τόσο στο συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων της χώρας όσο και στη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση.

Ειδικότερα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια, με ετήσιες καλλιέργειες, με λοιπές εκτάσεις καθώς και οι αρδευόμενες εκτάσεις παρουσιάζουν μείωση, ενώ οι εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες παρουσιάζουν μικρή αύξηση.

Επίσης το 2016 παρατηρείται μείωση σε σχέση με το 2013 στο συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων με ζώα σε όλες τις κατηγορίες ζώων.

Ο αριθμός των ζώων παρουσιάζει μείωση στα προβατοειδή και στα αιγοειδή, αύξηση στους χοίρους και στα πουλερικά, ενώ στα βοοειδή παραμένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα.

Το 2016 συγκριτικά με το 2013, το μόνιμο και το εποχικό εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης παρουσιάζει αύξηση, ενώ το οικογενειακό εργατικό δυναμικό και οι λοιποί απασχολούμενοι παρουσιάζουν μείωση.

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των ημερών εργασίας προέρχεται από την απασχόληση των κατόχων των εκμεταλλεύσεων και των μελών της οικογένειάς τους.

Διάρθρωση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) Το 2016, συγκριτικά με το 2013, στο σύνολο της χώρας παρουσιάζεται μείωση κατά 3,5%, τόσο του συνολικού αριθμού των εκμεταλλεύσεων όσο και του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με ΧΓΕ και μείωση κατά 1,9% τόσο του συνολικού αριθμού των εκμεταλλεύσεων όσο και του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με ΧΓΕ το 2013 σε σχέση με το 2009.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 684.902 το 2016, σε 709.449 το 2013 και σε 723.007 το 2009, ενώ οι εκμεταλλεύσεις με ΧΓΕ ανέρχονται σε 678.702 το 2016, σε 703.535 το 2013 και σε 716.823 το 2009 (Πίνακες 1α, 1β, Παραρτήματος).

Σε ό,τι αφορά στη ΧΓΕ, στο σύνολο της χώρας το 2016 παρουσιάζεται μείωση 6,8%, σε σχέση με το 2013 και μείωση 2,8% το 2013 σε σχέση με το 2009.

Συγκεκριμένα, η συνολική χρησιμοποιούμενη έκταση ανέρχεται σε 31.526 χιλ. στρέμματα το 2016 ενώ σε 33.815 χιλ. στρέμματα το 2013 και σε 34.779 χιλ. στρέμματα το 2009 (Πίνακες 1α, 1β, Παραρτήματος).

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1α του Παραρτήματος και το Γράφημα 1, το 2016 οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις με ΧΓΕ καταγράφονται στην Κεντρική Μακεδονία (95.187 εκμ/σεις) και ακολουθούν η Πελοπόννησος (88.221 εκμ/σεις) και η Κρήτη (86.961 εκμ/σεις), ενώ σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα και το Γράφημα 2, οι περισσότερες εκτάσεις καταγράφονται στην Κεντρική Μακεδονία (6.289 χιλ. στρέμματα) και ακολουθούν η Θεσσαλία (3.756 χιλ. στρέμματα) και η Κρήτη (3.641 χιλ. στρέμματα).

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ), κατά περιφέρεια
Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2009 και Έρευνες Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2013 και 2016

 

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων με χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση, κατά περιφέρεια Απογραφή Γεωργίας ? Κτηνοτροφίας 2009 και Έρευνες Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2013 και 2016

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ