Έναρξη συγκομιδής ακτινιδίων: Οδηγίες - κατευθύνσεις

Έναρξη συγκομιδής ακτινιδίων: Οδηγίες - κατευθύνσεις
Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.  

Στο πλαίσιο της με αριθ. 9475/136897/10.10.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων» (ΦΕΚ 4728/Β΄/22.10.2018) επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής της ποικιλίας Hayward για όλη τη χώρα η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας για την εγχώρια αγορά η 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.

Οι ποσότητες των ακτινιδίων όλων των ποικιλιών που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/συσκευαστηρίων προκειμένου να τυποποιηθούν/συσκευαστούν, πρέπει να έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμανσης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15% . Επίσης , οι έμποροι που διαθέτουν ακτινίδια στην εγχώρια αγορά οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά το χρόνο διάθεσης τους, τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμανσης 9,5ο Brix.

Ορίζεται για πρώτη φορά η «περιοχή παραγωγής» για το ακτινίδιο κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτ. α΄ και β΄ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, για τα ακτινίδια όλων των ποικιλιών. Περιοχή παραγωγής ορίζεται όλη η χώρα.

Αυτό σημαίνει ότι τα ακτινίδια μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός της χώρας.

Καθορίζεται το βάρος των συσκευασιών για παρτίδες ακτινιδίων που διακινούνται στην εγχώρια αγορά (μετά την τυποποίηση/ συσκευασία) καθώς και αυτών που αποστέλλονται σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξάγονται σε τρίτες χώρες, στα 20 κιλά κατά το μέγιστο.

Παρτίδες ακτινιδίων κατά τα στάδια εισαγωγής από τρίτες χώρες και παραλαβής από κράτη - μέλη της Ε.Ε., αποτελούμενες από συσκευασίες που υπερβαίνουν τα 20 κιλά, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας (100% έλεγχος φορτίων).

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ δημιουργήθηκε νέα ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία», με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας των ακτινιδίων ελληνικής παραγωγής και της διακίνησης συνολικά.

Οι τυποποιητές/συσκευαστές (έμποροι τύπου Α & τύπου Β) υποχρεούνται να καταχωρούν συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν σε κάθε εισερχόμενη ποσότητα ακτινιδίων από τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις τους.

Προβλέπεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων και συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4235/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Π.Ε Ξάνθης, Τηλ.: 2541350191,190,189,187 και στις Ηλ. Διευθύνσεις estoila@xanthi.gr & kougoulho@xanthi.gr