Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης 2019

Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης 2019
Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ - Εγχειρίδιο διαδικασίας ελέγχου. 

Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένας μηχανισμός που συνδέει τις άμεσες πληρωμές με τη συμμόρφωση των γεωργών με τα βασικά πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την απαίτηση διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών για να αποδοθούν κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης στους παραβάτες γεωργούς.

Έτσι, με εγκύκλιο, που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνει ότι ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 ή του Καν. (ΕΚ) 479/2008 για τον αμπελοοινικό τομέα, καθώς και ετήσιες πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των άρθρων 28 έως 31 και των άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 ή του άρ. 36 παρ. α) i-v και β) i, iv και v του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης του άρθρου 93 και του παραρτήματος II του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, όπως εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση υπ? αριθ. 1791/74062/02.07.2015, όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 1195/45928/26.4.17 και στην ενότητα Α της παρούσας εγκυκλίου.

Εφόσον ο δικαιούχος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν τηρεί τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης του επιβάλλεται η διοικητική κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 91 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013.

Ωστόσο, η επιβολή διοικητικής κύρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 91 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 δεν εφαρμόζεται στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές που αναφέρεται στον τίτλο V του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Η κύρωση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται ούτε στη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 9 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το δείγμα επιτοπίων ελέγχων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης εξάγεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους, όσον αφορά τα ζώα και τις σταυλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή), καθώς επίσης και τους βοηθητικούς χώρους της εκμετάλλευσης όπως αποθήκες, αμελκτήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών και το γεωργικό εξοπλισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Ο επιτόπιος έλεγχος των αγροτεμαχίων μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50% από κάθε κατηγορία αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ελεγχόμενου, ανάλογα με τις απαιτήσεις που είναι εφαρμόσιμες σε αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε κάποιο από τα αγροτεμάχια του δείγματος, ο επιτόπιος έλεγχος επεκτείνεται τουλάχιστον στο 75% των αγροτεμαχίων της κατηγορίας των αγροτεμαχίων που σχετίζονται με την ευρεθείσα παράβαση.

Παραβάσεις που σχετίζονται με το ζωικό κεφάλαιο, τις σταυλικές εγκαταστάσεις ή τα τηρούμενα μητρώα, δεν συνεπάγονται αύξηση του δείγματος των αγροτεμαχίων. Οι κωδικοί των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων σημειώνονται στο αντίστοιχο πεδίο της δεύτερης σελίδας του Υποδείγματος 1, εκτός και αν ελέγχθηκαν όλα τα αγροτεμάχια, οπότε γίνεται σχετική αναφορά στο συγκεκριμένο πεδίο.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες.

Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Πολλαπλής Συμμόρφωσης διενεργούνται από επιτροπές ελέγχου, οι οποίες απαρτίζονται από υπαλλήλους με ειδικότητες συναφείς των προς έλεγχο προτύπων και απαιτήσεων κατά περίπτωση.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της ειδοποίησης να ενημερωθεί ο γεωργός ότι θα πρέπει πριν τον έλεγχο να έχει συγκεντρωμένο το σύνολο του ζωικού του κεφαλαίου, ασχέτως προς τον αριθμό και το είδος των ζώων που δήλωσε στην Ε.Α.Ε. και να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των ζητούμενων μητρώων, αρχείων και παραστατικών που προαναφέρονται στην ενότητα Α περί υποχρεώσεων.

Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία και παραστατικά, να συγκεντρώσει και να συγκρατήσει το σύνολο των ζώων του προκειμένου να ελεγχθούν, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε αγροτεμάχιο, σταύλο ή βοηθητικό χώρο που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετική με την τήρηση των απαιτήσεων της ενότητας Α της παρούσας.

Σε περίπτωση που ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της ενότητας Α απαιτεί σύμφωνα με τον αντίστοιχο κανονισμό τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προβεί σε λήψη δειγμάτων και αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια του Υπ.Α.Α.Τ., κάνοντας σχετική αναφορά στο πρακτικό ελέγχου, το οποίο οριστικοποιείται μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συμπληρώνονται τα συνημμένα υποδείγματα φύλλων ελέγχου, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα Β.Χ ανάλογα με τις απαιτήσεις που υποχρεούται να τηρήσει ο κάθε γεωργός.

Ο ελεγχόμενος λαμβάνει γνώση για τα αποτελέσματα του ελέγχου, προσθέτει τις παρατηρήσεις του στο πρακτικό και υπογράφει υποχρεωτικά επ' αυτού, λαμβάνοντας αντίγραφο εφ' όσον έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο ελεγχόμενος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 22 δέκα εργάσιμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, η οποία συγκροτεί τριμελή επιτροπή από υπαλλήλους της συναφών ειδικοτήτων για την εκδίκασή της, το αποτέλεσμα της οποίας είναι οριστικό και καταχωρείται στο μηχανογραφικό αρχείο.

Η μη υπογραφή του παραγωγού ή η άρνηση λήψης αντιγράφου, καταγράφεται από τους ελεγκτές στο πρακτικό, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του ελέγχου, ούτε μεταβάλει την προθεσμία ένστασης. Στην επιτροπή δεν συμμετέχουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο. Άλλη ένσταση για τον ίδιο έλεγχο προς την ίδια ή άλλη υπηρεσία δεν εξετάζεται. Τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων κοινοποιούνται στον ελεγχόμενο και φυλάσσονται υποχρεωτικά από αυτόν για κάθε επόμενο έλεγχο.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ