Δράσεις προώθησης των προϊόντων της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Δράσεις προώθησης των προϊόντων της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού. 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ) προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου («Εκτελεστικού Οργανισμού») για την υλοποίηση της Δράσης "Δράσεις προώθησης των προϊόντων της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ» σε χώρες της ΕΕ ( Γερμανία) στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής.

Κριτήριο για την ανάδειξη/επιλογή του εκτελεστικού οργανισμού, που θα επιλεγεί για να υλοποιήσει το ως άνω πρόγραμμα (έργο), θα αποτελέσει η υποβολή από αυτόν της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς, ήτοι της καλύτερης προσφοράς από άποψη αναλογίας τιμής - ποιότητας.

Το φυσικό αντικείμενο του "Έργου" του "Αναδόχου" περιλαμβάνει:

Α. Καθοδήγηση/συγγραφή της πρότασης που θα υποβληθεί από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ και η οποία πρέπει να υποβληθεί με καταληκτική ημερομηνία 15 Απριλίου 2020 (μέρος Α)
Και

Β. Υπηρεσίες σχεδιασμού, τεκμηρίωσης, συντονισμού, προγραμματισμού, υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων, σύνταξη αναφορών για το φυσικό και για το οικονομικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου, (μέρος B). Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προώθησης των ΠΟΠ-ΠΓΕ σε χώρες της ΕΕ ( Γερμανία).

Τόπος Κατάθεσης Προσφορών: Τα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αρκαδίας 26 και Λ. Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 11526, Τηλ: 210 7712469, και υπεύθυνη την κα Βαγγέλη Αντουέλα.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 6 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: 6 Απριλίου 2020 και ώρα 13:00 το μεσημέρι

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Το αναλυτικό τεύχος της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία εδρεύει στην οδό Αρκαδίας 26 και Λεωφόρος Μεσογείων, ΤΚ 115 26, Αθήνα, Τηλ: 210 7712469, 210 7701113, email: info@neapaseges.gr. Υπεύθυνη Επικοινωνίας είναι η και υπεύθυνη την κα Βαγγέλη Αντουέλα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Διευκρινίσεις χορηγούνται στους ενδιαφερομένους έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Περίληψη της διακήρυξης καταχώρηθηκε σε 2 εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ιστοσελίδα της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ https://www.neapaseges.gr, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Αθηνών, καθώς και στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Στο πλαίσιο της διακήρυξης (02/20), η οποία έχει δημοσιευθεί για την επιλογή Εκτελεστικού Οργανισμού για την υλοποίηση της Δράσης στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής με καταληκτική ημερομηνία την 6/4/2020 και ώρα 12.00, ανακοινώνουμε ότι λόγω των εξελίξεων με τον κορονοιό:
Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης στέλνοντας σχετικό αίτημα στα emails neapaseges@gmail.com, ellie_va@hotmail.com υπόψη της κας Βαγγέλη Αντουέλας
.
Δείτε Διευκρίνιση της Προκήρυξης ΕΔΩ