Δωρεάν τηλε-εκπαίδευση σε αγρότες

Δωρεάν τηλε-εκπαίδευση σε αγρότες

Δωρεάν τηλε-εκπαίδευση σε αγρότες
Δωρεάν, πρωτοποριακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης για θέματα και τεχνολογίες αιχμής γύρω από την αγροτική παραγωγή: 1. Βιολογική Γεωργία, 2. Βιο-οικονομία, 3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία, 4. Συστήματα Ακριβείας στη Γεωργία, 5. Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, 6. Γεωργικές Αγορές, 7. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20.  

Ονομάζεται SKIFF (Skills for Future Farmers) http://info.future-farmer.eu/ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα Erasmus+. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://future-farmer.eu/.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει τα παραπάνω ψηφιακά μαθήματα στην άνεση του δικού του χώρου και χρόνου, να επιλέξει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και παράλληλα με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου, να λάβει με αυτοματοποιημένο τρόπο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης για τα επιλεγμένα μαθήματα. H εν λόγω εκπαίδευση είναι δυνατή και μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών.

Eπιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αναπτύχθηκε μια εφαρμογή για φορητές συσκευές (συμβατή με Android και IOS) που παρέχει δωρεάν προγνώσεις καιρού, γεωργικές ειδοποιήσεις και νέα, κ.α.

Τέλος, η ομάδα του έργου παρέχει δωρεάν μια πλήρη και παραμετροποιήσιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να διαφημίσει τα προϊόντα του ή να αναπτύξει το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα, σε λίγα απλά βήματα.

Για όλα τα παραπάνω και για τρόπους εγγραφής και πρόσβασης κανείς μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες σε μια πολύ συνοπτική παρουσίαση, διαθέσιμη εδώ. 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία: Γεωργία Ακριβείας

Σε αυτό το μάθημα επιχειρούμε να παρουσιάσουμε το αντικείμενο της γεωργίας ακριβείας και ειδικότερα της χρήσης μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων/Αεροσυστημάτων (UAV/ UAS) στη γεωργία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας στην ΕΕ προσπαθήσαμε να δώσουμε μια πρώτη άποψη στον εκπαιδευόμενο για τις χρήσεις και τα ωφέλη από την εν λόγω τεχνολογία.

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες: (α) Η γεωργία ακριβείας και (β) Εξοπλισμός και χρήσεις του.
Το μάθημα απευθύνεται σε παραγωγούς που είναι σε θέση να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν την τεχνολογία και κατέχουν μεγάλες εκμεταλλεύσεις καθώς και σε ομάδες παραγωγών.

Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία

Στο μάθημα αυτό περιγράφεται η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη γεωργία, ως κλειδί για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη γεωργία μικρής κλίμακας. Αποτελεί έναν πρόσφατο ενεργό τομέα, στον πυρήνα των πολιτικών και πρωτοβουλιών της ΕΕ (ανατρέξτε για παράδειγμα στο http://ict-agri.eu/).
To μάθημα έχει περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα που αποσκοπεί στην παρουσίαση των νέων τεχνολογιών στη γεωργία αλλά παράλληλα προσδίδει στον εκπαιδευόμενο τη βάση για περαιτέρω αναζήτηση γνώσης γύρω από το αντικείμενο. Συνδυάζεται και με το μάθημα της Γεωργίας Ακριβείας όπου το κεφάλαιο που αφορά στη χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων αναλύεται εκτενέστερα, με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Βιολογική Γεωργία

Τα περιεχόμενα του μαθήματος Βιολογική Γεωργία περιλαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει ένας παραγωγός για να μεταβεί από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία και να πιστοποιηθεί με το πέρας της διαδικασίας το προϊόν του ως προϊόν βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ. Το εν λόγω πλαίσιο δεν αποτελεί κάποιο Πρότυπο Βιολογικής Γεωργίας αλλά Κανονισμό, που από τη στιγμή της δημοσίευσης του είναι εφαρμοστέος. Άλλωστε, κάθε παραγωγός κατά την διαδικασία ένταξής του στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας βεβαιώνει εγγράφως ότι είναι γνώστης των σχετικών διατάξεων.
Στο εν λόγω μάθημα γίνεται μια προσπάθεια απλούστευσης του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου, με στόχο να γίνουν αντιληπτές βασικές έννοιες. Το μάθημα είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να καλύπτει και μεγάλο μέρος των αναγκών των εμπειρογνωμόνων των πιστοποιητικών οργανισμών.

Τα κεφάλαια του μαθήματος είναι τα κάτωθι:

 • Εισαγωγικές έννοιες της βιολογικής γεωργίας.
 • Απαιτήσεις του Κανονισμού / Προτύπου για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ.
 • Διαδικασία και χρόνοι μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία.
 • Απαιτήσεις ανά κατηγορία προϊόντος, όπως πρωτογενής τομέας, μεταποιημένα προϊόντα.
 • Εμπόριο και εισαγωγές από τρίτες χώρες.
 • Πώς μπορώ να γίνω παραγωγός βιολογικής γεωργίας, με τι κόστος και ποιά η σημασία του ενωσιακού λογοτύπου της βιολογικής γεωργίας.
 • Πρακτικές συμβουλές/πληροφορίες για τη βιολογική γεωργία.

Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Το μάθημα διαχείρισης των γεωργικών εκμετάλλευσεων βασίζεται σε περισσότερα από είκοσι χρόνια συμβουλευτικής πρακτικής σε αγρότες. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους αγρότες με οικονομικά δεδομένα και οικονομικές αναλύσεις.

Η διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης αποτελείται από τρία θέματα: Οικονομική ανάλυση της γεωργικής εκμετάλλευσης, λύσεις βελτίωσης της επιχειρησιακής αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων και αξιολόγησή τους, κίνδυνοι γεωργικής δραστηριότητας και διαχείρισή τους.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αξιολογουν τις ευκαιρίες προσωπικής επιχειρηματικής ανάπτυξης.
 • Να αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο αγροτικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Να αναλύουν το κόστος παραγωγής.
 • Να προβαίνουν σε οικονομική αξιολόγηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.
 • Να επιλέγουν επενδυτικές και χρηματοδοτικές πηγές.
 • Να αξιολογούν τη βιωσιμότητα του έργου, τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τα δυνητικά αποτελέσματα.

Βιο-Οικονομία

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη Βιο-οικονομία και περιλαμβάνει έξι ενότητες:
1. Εισαγωγή στην Βιο-οικονομία
2. Παραγωγή βιομάζας
3. Διαδικασίες μετατροπής και προϊόντα
4. Πειραματισμός με προϊόντα βιομάζας
5. Logistics
6. Κοινωνικο-οικονομικές δεξιότητες

Κάθε ενότητα ξεκινά με ένα σύντομο προσανατολισμό και μια περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και μπορεί να μελετηθεί αυτόνομα. Περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για το συγκεκριμένο θέμα, εμπλουτισμένες με συγκεκριμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές. Στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνεται ένα σύντομο τεστ αυτοαξιολόγησης και μια εργασία.

Γεωργικές Αγορές

Οι γεωργικές αγορές αποτελούν ένα από τα βασικότερα μέρη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), μαζί με την Αγροτική Ανάπτυξη και τις Άμεσες Ενισχύσεις.

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς αλλά και των διαθέσιμων εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για κάθε προϊόν.
Το μάθημα απευθύνεται σε παραγωγούς και συμβούλους γεωπόνους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο εν λόγω αντικείμενο.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Το μάθημα περιέχει τις βασικές, σε απλουστευμένη μορφή, πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Ελλάδας. Απευθύνεται στον ιδιώτη αγρότη, την ομάδα ή την οργάνωση παραγωγών, τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε αγροτικές περιοχές, τον αγροτικό Δήμο, την Ομάδα Τοπικής Δράσης, το φυσικό πρόσωπο, το σύμβουλο, τον ερευνητή, τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της γεωργίας, της διατροφής και της δασοκομίας, τον διαχειριστή γης, και λοιπούς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.

Το μάθημα είναι δομημένο έτσι ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για όλους τους διαφορετικούς δυνητικούς δικαιούχους του ελληνικού ΠΑΑ, εξηγώντας τις υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης με συγκεκριμένο και απλοποιημένο τρόπο.

Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γενικές πληροφορίες
 • Θεσμικό πλαίσιο
 • Ορισμοί ΠΑΑ
 • Το ελληνικό ΠΑΑ ανά Μέτρο.

Κάθε Μέτρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του, τον τομέα παρέμβασης, το είδος της στήριξης, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τους όρους επιλεξιμότητας/τα κριτήρια επιλογής πράξεων, την ένταση ενίσχυσης και το ποσό στήριξης.