Αύξηση του εθνικού ανώτατου ορίου στις κρατικές ενισχύσεις προτείνει η Ε. Επιτροπή

Αύξηση του εθνικού ανώτατου ορίου στις κρατικές ενισχύσεις προτείνει η Ε. Επιτροπή

Αύξηση του εθνικού ανώτατου ορίου στις κρατικές ενισχύσεις προτείνει η Ε. Επιτροπή
Η πρόταση είναι να αυξηθεί το ανώτατο ποσό ενίσχυσης από 15.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ ανά τρία χρόνια ανά γεωργική εκμετάλλευση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, αυξάνοντας το ποσό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη των αγροτών χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έγκρισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η πρόταση αυτή «αποτελεί απάντηση στις προσκλήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να βελτιώσουν τη στήριξη των γεωργών ταυτόχρονα με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και χωρίς να στρεβλώνουν την αγορά».

Η προτεινόμενη τροποποίηση των αποκαλούμενων κανόνων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) θα ορίζει επίσης το εθνικό ανώτατο ποσό ενίσχυσης στο 1,5% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής κατά την ίδια τριετή περίοδο (από 1% στους ισχύοντες κανόνες).

Προτείνει επίσης τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης που μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη σε έναν συγκεκριμένο γεωργικό τομέα σε 50%, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και να αποφευχθεί ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τέλος, προκρίνεται επίσης η δημιουργία υποχρεωτικών κεντρικών μητρώων σε επίπεδο κρατών μελών για την τήρηση αρχείων σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκαν προκειμένου να απλουστευθεί και να βελτιωθεί η παροχή και η παρακολούθηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της γεωργίας, επιτρέπεται στις εθνικές αρχές να χορηγούν μικρές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις στον γεωργικό τομέα χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η μορφή στήριξης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιόδους κρίσης, καθώς επιτρέπει στις αρχές να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά για την υποστήριξη ευάλωτων αγροτών.

Η Επιτροπή ζητεί επί του παρόντος ανατροφοδότηση σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές.

Η διαβούλευση απευθύνεται κυρίως στις δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ με προηγούμενη εμπειρία από τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με τους κανόνες de minimis. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16 Απριλίου 2018.