Στα 57,19 εκατ. ευρώ το ΕΠΑλΘ

Στα 57,19 εκατ. ευρώ το ΕΠΑλΘ
Απετράπη η απώλεια 11,5 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας. 

Το 2020, το κύριο βάρος των προσπαθειών της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, λόγω πανδημίας, είχαν επικεντρωθεί στις περιπτώσεις όπου οι επιπτώσεις από τη λήψη μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19 επηρέασαν την πρόοδο της υλοποίησης των έργων και των δαπανών με αποτέλεσμα ο ετήσιος στόχος απορρόφησης του 2020 να φθάσει στο 71,77%, αφήνοντας υπόλοιπο 11.592.244 ευρώ, το οποίο βάσει των προβλέψεων των σχετικών Κανονισμών θα αποδεσμευόταν αυτόματα μειώνοντας αντίστοιχα την ενωσιακή συνεισφορά στο ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα εξαίρεσης από την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης και απέστειλε αναλυτικές πληροφορίες και τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου να αποδειχθεί ότι η μη επίτευξη του στόχου απορρόφησης οφείλονταν αποκλειστικά στις επιπτώσεις της πανδημίας και δεν υπήρξε καμία επιπλέον ενέργεια που θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε.

Έτσι, στις 18/05/2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έγγραφό της ενημέρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι συμφωνεί με την ανάλυση και κάνει αποδεκτή την τεκμηρίωση που απέστειλε η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και για το λόγο αυτό δεν προβαίνει σε αποδέσμευση ποσού 11.592.244 ευρώ (συνεισφοράς ΕΤΘΑ) που αφορούσε σε υπόλοιπο απορρόφησης του έτους 2020.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το ΕΠΑλΘ για το έτος 2020 δεν έχασε κανένα ποσό, η ενωσιακή συνεισφορά δεν μειώνεται, ενώ το ανωτέρω υπόλοιπο θα προστεθεί στον ετήσιο στόχο απορρόφησης έτους 2021 ο οποίος διαμορφώνεται σε 57.194.904,37 (45.602.660,37+11.592.244) ευρώ συνεισφοράς ΕΤΘΑ.