Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αλιείς ειδών ολοθούριων για την τροποποίηση σχετικού Π.Δ. 

Συγκεκριμένα, το ΠΔ το 48/2018 τροποποιείται ως εξής: «Μέχρι τις 22 Μαΐου 2019, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α' 160) και του π.δ. 261/1991 (Α' 98). Μετά τις 22 Μαΐου 2019 η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS)».