Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση αδειών αλίευσης

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση αδειών αλίευσης
Η Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής μέσω της Διεύθυνσης Αλιείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Για τη χορήγηση «αδειών αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» υποβάλλονται αιτήσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από 1η έως και 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.


Για τη χορήγηση άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου, με τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία αγκίστρια, πετονιές (με κωδικούς LHM, LLD) και γρι γρι (PS) για την αλιεία μακρύπτερου τόννου με σκοπό την πάχυνση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους (η εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία).

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες άδειες αλίευσης χορηγούνται σε σκάφη που έχουν αλιευτική άδεια σε ισχύ στην οποία περιλαμβάνεται επιτρεπόμενο εργαλείο, έχουν εγκαταστήσει συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) και τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο καταγραφής της αλιευτικής τους δραστηριότητας (ERS).