Ενισχύσεις σε αλιείς άνω των 65 ετών

Ενισχύσεις σε αλιείς άνω των 65 ετών
Απόφαση πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων στα πλαίσια της επέκτασης χορήγησης πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων ενταγμένων στο Μέτρο 4.2 ? Δράση 1 (Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων) του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006 (Γ΄ Τρίμηνο 2017)

Εγκρίθηκε η καταβολή οικονομικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 80.082,00 ευρω από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο Π.Δ.Ε., ΣΑΕ086 έργο 2014ΣΕ08600000 «Παράταση Πρόωρης Συνταξιοδότησης αλιέων ενταγμένων στο Μέτρο 4.2 ? Δράση 1 (Πρόωρη Συνταξιοδότηση αλιέων) του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006».
Η καταβολή αφορά πληρωμή Γ΄ Τριμήνου έτους 2017, πρόωρης συνταξιοδότησης σε 56 ωφελούμενους αλιείς, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας μετά την 1-1- 2013 και παρουσιάζονται στη συνημμένη αναλυτική κατάσταση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

  • Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος συστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 992/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.
  • Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδει την εντολή πληρωμής, με την οποία εντέλλεται το τραπεζικό ίδρυμα, όπου τηρείται ο λογαριασμός του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., να καταβάλλει τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης στο ακέραιο με απ? ευθείας πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.
  • Οι οικονομικές ενισχύσεις για την παράταση πρόωρης συνταξιοδότησης των ωφελούμενων αλιέων καταβάλλονται κάθε έτος σε 4 τριμηνιαίες δόσεις και συγκεκριμένα εντός του επομένου του τριμήνου μηνός, απευθείας στους αριθμούς λογαριασμών τράπεζας που τηρούν οι ωφελούμενοι.
  • Ως χρόνος έναρξης για τον υπολογισμό των οικονομικών ενισχύσεων για την παράταση της πρόωρης συνταξιοδότησης θεωρείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και ως λήξη η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του κάθε ωφελούμενου αλιέα.